Seriály a filmy

28. března 2014 17:25

autor Lajku

Trosečníci na D1 - herní řád

Trosečníci na D1 - herní řád

Trosečníci na D1

podmínky přihlášení a účasti v televizní a webové soutěži

(dále také „podmínky“ či „dokument“)

I. Úvodní ustanovení

Tento dokument upravuje podmínky přihlášení a účasti v televizní a webové soutěži s názvem Trosečníci na D1 (dále jen „soutěž“). Výběr účastníků do soutěže (casting) a soutěž pořádá společnost FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Na Žertvách 132/24, Praha – Libeň, PSČ 180 00, IČ: 48115908, DIČ: CZ48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 16778 (dále jen „Pořadatel“). Průběh castingu a soutěž jsou určeny pro televizní vysílání a pro audiovizuální mediální služby na vyžádání. Jednotlivé úkony v rámci castingu a soutěže mohou vykonávat též třetí osoby zmocněné či pověřené Pořadatelem.

Trosečníci na D1 je zábavná soutěž pro dva tříčlenné týmy (party) soutěžících, kteří budou po dobu 14 dnů obývat vytyčené prostory okolí dálnice D1 (Base Camp), a to každý v jednom směru dálnice. Úkolem soutěžících je plnit soutěžní úkoly a pořizovat materiály související s obsahem soutěže. O vítězi jednotlivých soutěží rozhodne hlasování diváků Diváckých zpráv a/nebo Pořadatel soutěže. Vítězem se stává tým, který na konci soutěže získá více bodů. Vítězem se může stát pouze jeden tým. Vítězný tým získává částku 300.000,- Kč (100.000,- Kč pro každého člena týmu). Každý člen týmu (dále též „soutěžící“) má povoleno vzít si s sebou jedno zavazadlo o max. hmotnosti 5 kg, nemá dovoleno během soutěže používat mobilní telefon ani vlastní finanční hotovost. Soutěžící nemohou po dobu soutěže opustit vymezený prostor (Base Camp) bez souhlasu či nařízení pořadatele.

II. Podmínky účasti v soutěži

1. Do soutěže se mohou hlásit tříčlenné týmy fyzických osob, z nichž každá dosáhla v době přihlášení (odeslání videa na www.natocvideo.cz) věku 18 let.

2. Soutěžící nemohou být osoby, které jsou v pracovněprávním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli, a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na zajištění castingu a soutěže, ani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Soutěžním týmem se stává ten tříčlenný tým, který současně splní všechny následující podmínky:

a) přihlásí se v níže uvedené době prostřednictvím zaslání videa (parametry videa níže v článku III. tohoto dokumentu), na němž natočil sám sebe, na www.natocvideo.cz a uvede zde pravdivé údaje o všech členech týmu (jméno, příjmení, věk, telefon, email, adresa bydliště);

b) úspěšně projde 2 koly castingu;

c) splní ustanovení článku III. odst. 3 tohoto dokumentu.

4. Při nedostatku soutěžních týmů nemusí být splněna podmínka uvedená v odstavci 3. písm. b) tohoto článku.

5. Každý je povinen účastnit se castingu a soutěže poctivě a svým chováním či vystupováním nepoškozovat casting a soutěž.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z castingu a/nebo ze soutěže takovou osobu, u které zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto dokumentem, nechová se poctivě, svým chováním či vystupováním poškozuje casting či soutěž a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto dokumentem.

III. Přihlášení týmů do soutěže

1. Přihlásit se do soutěže mohou tříčlenné týmy prostřednictvím zaslání videa., na němž natočily sebe sama, na www.natocvideo.cz a uvedením pravdivých údajů o všech členech týmu (jméno, příjmení, věk, telefon, email, adresa bydliště). Týmy mohou zasílat video v období od 7.7.2014 od momentu, kdy k tomu budou vyzváni moderátorem pořadu Divácké zprávy do 31.7.2014 do 23:59 hod. Zaslané video musí splňovat následující technické parametry: AVI, ASF, QuickTime, Windows Media a MPEG a maximálně 500MB. Pořadatel může v případě odůvodněné potřeby (např. nedostatek týmů) rozhodnout i o jiném způsobu přihlášení do soutěže. Přihlášení do soutěže není nijak zpoplatněno.

2. K zaslání videa je nutná registrace na www.natocvideo.cz. Odesláním registrace registrující souhlasí s podmínkami užití.

3. Přihlášením do soutěže všichni členové týmu udělují Pořadateli výslovný souhlas s pořízením zvukového, obrazového a/nebo zvukově obrazového záznamu své účasti v castingu a soutěži (dále jen „záznam“) a se zařazením a jiným užitím tohoto záznamu, a to vcelku nebo jeho libovolných částí beze změny či v upravené či jinak pozměněné podobě, samostatně i ve spojení s libovolnými autorskými díly a uměleckými výkony všemi způsoby užití, bez časového, množstevního, technologického a teritoriálního omezení, zejména pro účely užití v pořadu Divácké zprávy, a pro účely užití v rámci účasti v soutěži (včetně castingu), tzn. umístěním na internetových stránkách soutěže. Pořadatel je oprávněn poskytnout práva třetím osobám.

IV. Výběr soutěžních týmů

1. Výběr soutěžních týmů bude probíhat ve dvou kolech, které se uskuteční v období od 1.8. 2014 od 9:00 hod. do 6.8. 2014 do 23:00 hod.

2. Porota určená Pořadatelem posoudí všechna platně zaslaná videa a vybere týmy, které postupují do druhého kola (v maximálním počtu deseti týmů). Tým, který postoupil do druhého kola, bude pozván Pořadatelem na místo a termín konání druhého kola určené Pořadatelem. Pokud se vybraný tým nemůže dostavit na stanovené místo a termín v plném složení, k jeho přihlášení se nepřihlíží. Během druhého kola bude pořízen zvukový, obrazový a/nebo zvukově obrazový záznam. Jednotliví členové vybraných týmů se prokáží platným průkazem totožnosti. Druhé kolo bude spočívat v prověřování týmů v jejich kreativitě a v míře pochopení pravidel soutěže. O výsledku druhého kola rozhodne porota určená Pořadatelem, která vybere dva vítězné týmy. Pořadatel nejpozději do 7.8.2014 vyrozumí o výsledku druhého kola všechny týmy, které se druhého kola zúčastnily (stačí vždy jednoho člena každého týmu a to telefonicky či e-mailem).

3. Dva vítězné týmy se zúčastní soutěže, která proběhne v období od 11.8.2014 do 24.8.2014.

4. Samotná soutěž bude založena na principu uvedeném v článku I. tohoto dokumentu, s tím že s podrobnými pravidly (herním systémem) budou soutěžní týmy seznámeny před samotným zahájením soutěže.

V. Výhra v soutěži

1. Tým, který v soutěži zvítězí, získá od Pořadatele finanční částku ve výši 300.000,- Kč, s tím, že každému jednotlivému členovi týmu náleží částka ve výši 100.000,- Kč, která mu bude vyplacena do 30. září 2014 na bankovní účet, který Pořadateli sdělí.

2. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Pořadatel.

3. Žádný člen týmu nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v soutěži.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Soutěžící (rozuměno každý, kdo se jako člen týmu přihlásí do soutěže odesláním videa) přihlášením do soutěže poskytuje Pořadateli (dále jen Správce osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správce osobních údajů případně sdělí pro účely organizace soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci soutěže, a to po dobu trvání soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.

2. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Správce osobních údajů povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce osobních údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost soutěžícího shledána oprávněnou, Správce osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce osobních údajů žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.

5. Poskytnutí osobních údajů ze strany soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VII. Závěrečné ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit výkon soutěžního týmu či jednotlivého člena týmu do vysílání.

2. Pořadatel je oprávněn tento dokument kdykoli změnit. V takovémto případě pozbývá účinnosti předcházející znění dokumentu a podmínky se řídí změněnými či novými podmínkami.

V Praze dne 21.7.2014

FTV Prima, spol. s r.o.

Sdílejte článek