Seriály a filmy

1. února 2016 17:57

pavel.vyslouzil@iprima.cz

Zásady ochrany osobních údajů

V tomto článku naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných podmínkách pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách společnosti FTV Prima spol. s r.o.

1. Shromažďované osobní údaje

FTV Prima spol. s r. o. se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČO: 48115908, DIČ: CZ48115908 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, jakožto provozovatel řady webových portálů a poskytovatel dalších internetových služeb (dále jen „FTV“) shromažďuje následující údaje o uživatelích svých služeb:

 • Uživatelovo jméno či přezdívku, e-mail, heslo v zašifrované podobě, telefonní číslo a další profilové informace v případě registrace účtu uživatele do vybraných služeb FTV.
 • Údaje shromažďované prostřednictvím souborů cookie, které FTV zejména umožňují (i) uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu, při autorizaci platby atd.), (ii) přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím (televizní programy, počasí, horoskopy), (iii) zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech FTV i mimo ně. Soubory cookie používá FTV i v případě, kdy uživatel využívá služby, které FTV nabízí svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb FTV, které se mohou zobrazit na jiných webech. Soubory cookies mohou být umístěny do prohlížeče uživatele ze strany FTV či jejích smluvních partnerů (více o souborech cookies, jejich užití a možnostech blokování uživatelem naleznete v dokumentu Cookies.
 • Údaje shromažďované prostřednictvím různých spotřebitelských soutěží, výzkumů a dotazníků, jichž se uživatel se svým souhlasem zúčastní.

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí osobních údajů je v uvedených případech zpravidla podmínkou poskytnutí určité služby, vyhrazuje si FTV v případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů vyžadovaných pro příslušnou službu právo odmítnout uživateli poskytnutí příslušné služby.

2. Používání osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem:

 • Používání služeb a produktů poskytovaných FTV či třetími osobami na základě smluvního ujednání s FTV a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt).
 • Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích organizovaných FTV.
 • Správy uživatelských účtů a přizpůsobení služeb poskytovaných FTV potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů.
 • Odesílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu nebo oznámení o nových službách či jejich zlepšeních na webových portálech FTV, včetně dalších marketingových aktivit FTV, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách informační společnosti“).
 • Rozesílání výher ze soutěží, drobných dárků či zboží a služeb objednaných prostřednictvím některého webového portálu FTV. Tyto údaje budou sloužit výhradně k doručení výhry, dárku či objednaného zboží a služby nebo k ověření kontaktních údajů.
 • Vytváření a distribuce inzerce relevantní k zájmům uživatele, tzv. behaviorálně cílená on-line inzerce. Online behaviorální reklama je způsob zobrazování reklamy na navštívených internetových stránkách tak, aby reklama více odpovídala zájmům uživatelů a byla tak pro ně maximálně relevantní. Takto získané údaje neumožňují identifikovat uživatele jako fyzickou osobu v reálném světě a jsou sbírány a analyzovány striktně anonymně. Uživatelé mají kdykoli možnost volby mezi využitím nebo nevyužitím výhod relevantnějšího zobrazování reklamy přihlášením nebo odhlášením se s behaviorálního cílení na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

FTV bude osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovávat elektronickými prostředky (v takovém případě budou osobní údaje zpravidla zpracovávány automatizovaným způsobem) či v případě potřeby a povahy věci manuálně (typicky v případech rozesílání výher apod.), a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců či svých smluvních partnerů.

Poskytnutím osobních údajů uživatel uděluje FTV v souladu s ustanoveními zákona o službách informační společnosti souhlas se zasíláním informačních e-mailů uživatelům o novinkách týkajících se webových stránek FTV a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb poskytovaných FTV a/nebo o produktech třetích osob, přičemž toto oprávnění může FTV vykonávat i prostřednictvím třetích osob.

3. Zabezpečení

Veškeré osobní údaje, které uživatel FTV poskytne, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Vzhledem k tomu, že internet není zcela bezpečné prostředí, nemůže FTV zcela zaručit bezpečnost informací, které do jednotlivých služeb FTV uživatelé přenesou. V této souvislosti proto není možné 100% zaručit, že k poskytnutým informacím nelze získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření FTV fyzické, technické či manažerské povahy. FTV nicméně zaručuje, že v souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která po ní lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů uživatelů je přístup k údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi prohlížečem uživatele a webovými stránkami FTV šifrovány.

Každý uživatel nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke své e-mailové komunikaci. Uživatelé berou na vědomí, že e- maily, chaty, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek FTV nejsou šifrovány. FTV proto v této souvislosti důrazně doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

4. Doba zpracovávání osobních a dalších údajů a jejich zpřístupnění na základě zákona

FTV uchovává informace jednotlivých uživatelů, dokud je aktivní jejich účet nebo dokud je to nutné pro účely poskytování služeb, resp. do odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů uživatelem. Tím není dotčeno právo FTV zpracovávat údaje o uživatelích v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pro účely řešení sporů a konečného vypořádání všech práv a závazků s poskytováním příslušné služby související.

Na základě příslušných právních předpisů je FTV povinna zveřejnit či příslušným potřebným způsobem jinak zpracovat osobní údaje uživatele, informace o jeho IP adrese, provozu nebo jiných aktivitách uživatelů:

 • na základě žádosti soudu, Policie ČR, popř. jiných orgánů činných v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů;
 • prosazování podmínek smlouvy s uživatelem;
 • jako prostředek ochrany zabezpečení a integrity webu FTV;
 • uplatnění nebo ochrany práv, majetku a osobní bezpečnosti ostatních uživatelů služeb FTV a dalších osob;
 • v případech stanovených příslušnými právními předpisy, zejména v případech § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

5. Poučení uživatelů o jejich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

FTV tímto uživatele informuje, že má v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů právo přístupu k osobním údajům a právo žádat opravu osobních údajů.

Pokud uživatel požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je FTV povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, přičemž FTV je oprávněna za poskytnutí takové informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud se uživatel domnívá, že FTV provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat FTV o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby FTV takto vzniklý stav odstranila, přičemž to zejména může znamenat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li taková žádost oprávněna, FTV neprodleně odstraní závadný stav.

Sdílejte článek