Seriály a filmy

19. září 2018 19:40

Jiří Kubeš

Exkluzivně: Vyjádření Lucie Vondráčkové k celé kauze ohledně rozchodu s Tomášem Plekancem

Dostali jsme exkluzivní vyjádření právníka Lucie Vondráčkové. Ta by byla ráda, kdyby se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem a ukončily by se mnohé spekulace a nepravdy. Rozhodli jsem se Vám přepis tohoto vyjádření exkluzivně nabídnout. ,,Paní Lucie Vondráčková mě pověřila, abych sdělil její stanovisko zejména z důvodu, že publikované články týkající se její osoby obsahují značné množství nepravd a informací vytržených z kontextu," začíná dopis od práv

,,Společné soužití s Tomášem Plekancem je v současné době skutečně rozvráceno a nelze již očekávat jeho obnovení. Jejím cílem a věřím, že i cílem pana Plekance, je vyřešit kultivovaně rozpad jejich vztahu tak, aby se co nejméně dotkl nezletilých dětí, a to jak po stránce psychické, tak i jejich životní úrovně." píše advokát

V další části dopisu se už věnuje aktuálnímu pobytu Lucie v Kanadě a vzájemnému vztahu mezi Luciií a Tomášem. ,,Lucie Vondráčková žije s Tomášem Plekancem v Kanadě od roku 2010, narodily se tam (nikoliv v ČR) jejich děti, které v Kanadě prožily s rodiči celý život, mají zde školu, kroužky, zázemí, kamarády a Kanada je fakticky jejich domovem. Obě děti mají české i kanadské občanství. Je nesmyslné tvrzení, které se objevilo v tisku, že Lucii Vondráčkové jde jen o majetek, a proto se chce rozvádět a požadovat výživné pro děti v Kanadě.

Lucie Vondráčková pobývá v Kanadě nikoliv proto, aby dosáhla lepšího majetkového uspokojení, ale proto, že tam reálně s dětmi bydlí a z tohoto důvodu hájí práva svých dětí primárně tam. Podle standardních pravidel by měly věci související s péčí a výživou o děti řešit soudy v místě jejich obvyklého bydliště, což je Kanada. Rozhodování v Kanadě připouští i české právo, konkrétně § 56 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Nepřipadá mi vůbec divné, pokud by o otázkách skutečných potřeb dětí rozhodoval soud státu, v němž děti po celou dobu nepřetržitě bydlí, soud, kterému jsou známy jak majetkové poměry rodičů, tak i náklady na běžný život. Dokážu si představit, že by takovéto informace získal i český soud, ale bylo by to především velmi zdlouhavé (což není v zájmu dětí) a navíc je velký problém, jak by náklady na běžný život a potřeby dětí v Kanadě český soud posuzoval.

Lucie Vondráčková výslovně prohlašuje, že pokud by s dětmi (a s manželem do této doby) bydlela v České republice, tak by se rozhodně „nesoudila“ v Kanadě, avšak situace je jiná a ona i děti v Kanadě žijí a má zájem zde žít dále. Právě z tohoto úhlu pohledu jen návrh otce, přispívat na výživném měsíčně jen částkou 25 tis. Kč a 35 tis. Kč přišel (přinejmenším) značně podhodnocený. Má-li být životní úroveň dítěte jejich dětí v zásadě shodná s životní úrovní rodičů, pak se jeho výše musí odvíjet (a to jak v ČR, tak i v Kanadě) v této konkrétní situaci od schopností, možností a majetkových poměrů otce, jehož příjmy jsou v řádech desítek miliónů korun ročně.

Jaká je adekvátní výše výživného, kterou by měl pan Plekanec na své děti platit je prozatím předmětem jednání právníků v Kanadě a paní Lucie Vondráčková pořád věří, že v této otázce dojde k dohodě. Mediální bitva, kterou ona nevyvolala, ani nepřiživovala tomu ovšem nepřispívá. Není pravda, že by pro sebe požadovala cokoli z manželova majetku. Byl to naopak návrh její právní zástupkyně kolegyni Battaglia, že je nutné, aby se držela quebeckých tabulek o vyrovnání ve všech směrech. Částka, kterou kolegyně Battaglia ve vyrovnáni pro Lucii Vondráčkové navrhla tedy není přáním mé klientky, ale vychází s přísných parametrů kanadského práva a vztahuje se na (jakoukoliv) ženu, která 7 let vychovávala děti v domácnosti.

Další otázkou, kterou je nutné vyřešit, je právní zastoupení pana Plekance v ČR. Podle původních informací a dopisu to byl kolega JUDr. Račok, advokát (který měl podat i návrhy k soudu), avšak v poslední době v tisku neustále vystupuje jako právní zástupkyně kolegyně Radoňová. S ohledem na změnu právního zastoupení (deklarovanou v tisku) a na jednání v Kanadě mezi právníky, nebyla ze strany pana Plekance učiněna zatím žádná konkrétní nabídka, k níž by se mohla vyjádřit a pokud jde o tu předcházející, tak že v této nabídce (vyjma výživného popsaného výše) bylo navrženo postoupení „údajné“ pohledávky, kterou pan Plekanec má za třetí osobou a převedení vlastnického práva k bytu v Praze, ačkoliv Lucie jednak žije v Kanadě a o tento byt neprojevila zájem (mimochodem, podle potvrzení právní kanceláře v Kanadě byly tyto návrhy na vyrovnání tři, v každém z nich bylo navrhováno něco jiného, pouze druhý z těchto návrhu přišel pásemně poštou a s doručenkou, a to je ten, o kterém se v tomto odstavci zmiňuji).

V této souvislosti považuji za nutné vyjádřit se i k čtyřstrannému setkání, které proběhlo dne 12. září 2018 za osobní účasti Lucie Vondráčkové, její právní zástupkyně v Kanadě, paní Marie Battaglia, Tomáše Plekance a jeho právního zástupce, paní Brigitte Garceau. Dovolím si ocitovat z písemného záznamu z jednání, které pro mne připravila a zaslala právě Maria Battaglia:

,,Setkání trvalo přibližně dvě hodiny. Všichni zúčastnění byly srdeční, respektující a vědomi si toho, co bylo diskutováno. Nikdo neplakal, žádná ze stran nekřičela na druhou stranu. Ve skutečnosti byla probrána řada otázek a strany se vzájemně chovaly velmi mile a každé záležitosti se věnovaly klidným a zdvořilým způsobem. Dohodli jsme se, že otázka styku s dětmi je urgentní, protože panu Plekancovi začne brzy příprava na NHL a jeho možnosti kontaktu s dětmi budou proto omezené. Není třeba zdůrazňovat, že všichni souhlasili, že pravidelný styk dětí s otcem je prioritou. Také jsme diskutovali řadu finančních záležitostí a dohodli jsme se na výměně důležitých finančních informací, potřebných pro dohodu na výživném. Moje kolegyně, paní Garceau, připraví přehled majetku a závazku svého klienta a poskytne nám jej."

Z výše uvedeného je zřejmé, že to, co se psalo o jednání a zejména chování Lucie Vondráčkové v českém tisku není a nebyla pravda. Paní Lucii Vondráčkovou velmi mrzí, že tyto nepravdivé informace byly poskytnuty (podle tisku) někým blízkým druhé straně, což (pokud je to pravda) je v rozporu s dohodou na jednání.

Otec vídá děti pravidelně nejen o sobotách a nedělích, jak tvrdila jeho paní advokátka, ale i během týdne, podle toho, jak má čas a matka dětí mu v tomto ohledu bez problémů vychází vstříc. Musím upozornit i na to, že Lucie Vondráčková vychází svému manželu při styku s dětmi maximálně vstříc a umožňuje tento styk dle časových možností jejího manžela, a to ačkoliv ví, že v jejich ještě společném domě je nastěhovaná slečna Šafářová, což je pro ní velmi lidsky těžké a také předčasné ve vztahu k malým dětem.

Paní Lucie Vondráčková nemá zájem jakkoli dále řešit rozpad jejich vztahu v tisku, ale pokud to bude potřeba, je připravena bránit svoji čest, důstojnost a soukromí. K tomu si konečně zvolila i právní zastoupení."

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Je pravda, že pár uzavřel dohodu ohledně péče o děti?

,,O úpravě styku rodičů a dětí se momentálně jedná. Prozatím je nesporné, a nebylo ani zpochybněno ze strany pana Plekance, že děti má v péči Lucie Vondráčková. Ona sama v otázce styku dětí s otcem vychází maximálně vstříc jeho časovým požadavkům. Vztahy jsou v této oblasti korektní," říká právní zástupce Lucie Vondráčkové a dodává: ,,Jak vyplývá ze sdělení právní zástupkyně paní Vondráčkové v Kanadě Není třeba zdůrazňovat, že všichni souhlasili, že pravidelný styk dětí s otcem je prioritou. Navrhované řešení tohoto problému v Kanadě (před kanadskými soudy) považuje z hlediska zájmů a potřeb dětí za přiléhavější a rozhodně, a především v zájmu samotných dětí!"

Přijala paní Vondráčková návrhy pana Plekance na vyrovnání?

,,Je třeba přihlédnout i k tomu, že s ohledem na možnou (v tisku avizovanou, doposud však neprokázanou) změnu právního zastoupení pana Plekance v ČR, nemá Lucie Vondráčková zájem se vyjadřovat k předcházejícím návrhům, které pro ni byly (jako celek) naprosto nepřijatelné. Ať již jde o podhodnocené výživné na obě děti (a to i v poměrech ČR), tak i návrh na postoupení (údajné) pohledávky pana Plekance a převod vlastnického práva v bytu v Praze (který nepožadovala, nikdy o něj neprojevila zájem, a to i z důvodu, že trvale žije v Kanadě)."

Jaké je aktuální vztah mezi rodiči?

,,Vztahy rodičů se dají charakterizovat jako odpovídající dané situaci. V Kanadě komunikují napřímo a jen některé otázky řeší jejich právníci a v ČR nekomunikují vůbec."

Jak se Lucii líbí v novém domově v Kanadě?

,,Lucie je v Kanadě spokojená, a to i proto, že tam jsou spokojené její nezletilé děti, které Kanadu považují a svůj domov. Nyní s nimi žije v novém bytě, protože ten původní dům obývá její manžel a pobývá tam i jeho nová partnerka, což je pro Lucii po lidské stránce velmi obtížné a vzhledem k dětem (podle ní) i velmi předčasné a trochu necitlivé. Bere to však statečně, smířila se s tím, stejně jako s rozpadem manželství." zakončuje odpovědi na otázky právní zástupce Lucie Vondráčkové.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.