Už to není tabák nebo alkohol. Děti jsou stále závislejší na technologiích, varuje odbornice

České děti a mládež už tolik nelákají cigarety, alkohol ani drogy, změna životního stylu a už rok trvající pandemie ale s sebou přinesly závislosti nové, zároveň došlo k omezení preventivních programů ve školách. Jak moc riziková může být současná situace pro budoucí vývoj dětí? A co by měli rodiče dělat, když zjistí u dítěte nějakou závislost? Nejen na to jsme se zeptali Jarmily Vedralové, která od roku 2018 působí jako národní protidrogová koordinátorka

 • Laik si možná představí, že protidrogová koordinátorka organizuje zátahy proti dealerům a podobně, ale ono je to ve skutečnosti úplně jinak. Co všechno vaše práce obnáší?

Jedná se zejména o manažerskou pozici. Denní komunikace s mnoha institucemi, plnění úkolů, které mi uloží Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky nebo jsou obsažené v akčním plánu k protidrogové politice pro ČR. Abych byla konkrétní, tak například nyní velmi intezivně jednám o výraznější podpoře primární prevence ve školách nebo spolupracuji na stanovení sítě služeb pro osoby závislé a jejich blízké v ČR. Co je ale také obsahem mojí práce v poměrně velkém rozsahu, je překlopení vědeckých poznatků, které přináší odborná společnost, do konkrétní praxe v naší oblasti.

 • Co se podařilo zlepšit za dobu, co jste na svém místě?

Z dnešního pohledu se mi jako klíčové jeví to, že se nám i přes velmi náročný pandemický rok 2020 podařilo zachovat fungování jednotlivých adiktologických služeb. Velmi rychle se nám také povedlo reagovat na distanční výuku a převést programy primární prevence rizikového chování určené pro děti a mladé lidi do on-line podoby. Prevence rizikového chování u dětí je vůbec v této době mimořádně důležitá.

 • Můžete být konkrétnější?

Když zhodnotím celé moje období, tak považuji za úspěch schválení Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027. Máme tak z mého pohledu velmi kvalitní strategický dokument, který obsahuje základní principy a směry v protidrogové politice ČR. Povedlo se centralizovat dotace, takže organizace místo 5 státních institucí žádají už jenom u jedné. Zefektivňujeme tak tento systém a snižujeme administrativní zátěž pro žadatele. Podařilo se zvýšit dostupnost adiktologických služeb, je víc ambulantní péče pro děti, realizovalo se víc programů primární prevence ve školách. Vůbec už i to, že se o primární prevenci mluví hlasitěji, považuji za určitý úspěch. Doposud byla spíš popelkou v celém spektru programů v naší oblasti. Přitom víte, že 1 Kč vložená do prevence ušetří 4 Kč celospolečenských nákladů spojených se závislostmi.

 • K jaké závislosti tíhnou děti nejvíce?

Děti užívají to, co je pro ně nejdostupnější. Čili mezi českými dětmi se jedná nejvíce o tabák, alkohol, ale i užívání konopí. Zároveň pozorujeme nárůst dětí se závislostním chováním spojeným s užíváním nových technologií. Myslím, že se tento narůstající trend ještě ukáže v plném rozsahu za pár měsíců.

Mezi českými 16letými klesá míra kouření tabáku, konzumace alkoholu i nelegálních drog, ale je pozorován nárůst užívání elektronických cigaret, narůstá intenzivní užívání konopných látek nebo užívání psychoaktivních léků. A opět se vrátím k novým technologiím, kde také vidíme nárůst, hlavně u chlapců hraní digitálních her. Dívky zase dávají spíš přednost sociálním sítím.

 • Jak jste zmínila, a vyplývá to i z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách z roku 2019, u české mládeže klesá míra pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i užívání nelegálních drog. Čím to je?

Pokles je dáván i do souvislosti s takzvanou digitální revolucí charakterizovanou nárůstem on-line komunikace a užíváním nových technologií a změnou životního stylu. Roli zde hraje i pokles přímé komunikace s vrstevníky a trávení volného času osobním kontaktem s nimi doprovázený vyšší mírou rodičovské kontroly. Zároveň, jak jsem řekla, zvýšili jsme počty preventivních programů ve školách.

 • Jakou máte strategii v boji proti závislostem?

Já bych jenom byla ráda, abychom strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním nenazývali bojem. Nebojujeme a prosím nebojujme. Raději přistupme k této oblasti racionálně, a to s cílem předcházení a snižování negativních dopadů, které problémové užívání či závislost přináší.

Takže určitě je důležité posílení primární prevence, tak aby byla kontinuální a aby byly dětem doručeny kvalitní programy. Nesmíme zapomínat na rodiče, kteří jsou v této oblasti velmi důležití, s čímž také souvisí dostupnost objektivních informací o dopadech užívání návykových látek, o produktech, které mohou způsobit závislost. Nezbytné je také zajištění dostupnosti adiktologické péče, v některých regionech je stálé velmi nízká. A samozřejmě k tomu příslušná regulace trhu s produkty, které mohou způsobit závislost.

 • Už rok se potýkáme s pandemií. Jak celou situaci ovlivnila?

Naše studie u dospělých ukázala, že ti, kteří pijí alkohol a užívají návykové látky intenzivně, během pandemie své závislostní chování ještě posílili, zatímco u příležitostných konzumentů došlo často ke zmírnění. Takže aktuálně je přetlak klientů v adiktologických službách. Prodlužují se čekací doby na léčbu. Tato nová situace jednoduše dopadá na duševní zdraví a následně i na rozvoj závislostního chování. U dětí zatím nemáme komplexní studii, ale s Univerzitou Karlovou jsem iniciovala výzkum na středních a základních školách, který proběhl v listopadu. Chtěli jsme zmapovat aktuální stav, co je nyní potřeba, kde vidí školy problém a kam je potřeba nacílit podporu jak u dětí, tak i u pedagogů, kteří jsou další důležitou součástí systému prevence. Jako významnější výsledek je nárůst výskytu nezdravé vazby děti na počítač, s čímž souvisí i kyberšikana u dětí.

 • Jedna věc je to, že děti sedí několik hodin denně u počítače nebo že zírají neustále do mobilu. Druhá věc je, co konzumují. Děsí mě hlavně různé internetové výzvy, takzvané challenge, které cílí právě na děti. Zaměřujete se i na toto?

Ano, na internetu kolují různé výzvy, které děti nabádají k nebezpečnému chování, které je může významně poškodit. Naše adiktologické organizace a odborníci samozřejmě o těchto výzvách vědí a poskytují poradenství rodičům, školám i dětem, jak se v situacích, kdy je dítě ohroženo těmito riziky, zachovat. Tady bych ale apelovala i na rodiče, aby se zajímali o to, co dítě na počítači dělá, s kým komunikuje. Najít si čas a podívat se s ním na hru, kterou hraje, o čem ta hra je, kdo je jeho oblíbený influencer, mluvit s ním.

 • Co mají rodiče dělat, když mají podezření, že jejich dítě užívá drogy?

U dětí se jedná často o příznaky, jako je zvýšená spavost (pozor, naopak to může být i nespavost u některých návykových látek), ztráta zájmů o své koníčky/hobby, výkyvy nálad, změna kamarádů, zhoršený prospěch ve škole, podrážděnost, agresivita, zvýšené lži a podobně.

V první řadě doporučuji rozhodně se za tuto situaci nestydět, opravdu se to může stát komukoliv. Zkusit nepanikařit a začít danou situaci řešit, nevytěsňovat jí. Situace se sama nevyřeší a tím, že si ji nechci připustit, poškozuji jak dítě, tak i celou rodinu. Skutečně se to dotýká celé rodiny. Samozřejmě je důležité, o jaké návykové látky se jedná, nicméně pokud vím nebo mám podezření, že se něco v tomto směru děje, je potřeba získat co nejvíc informací. Nepanikařit, získat co nejvíc informací o celé situaci, zůstat s dítětem v kontaktu a velmi doporučuji vyhledat odbornou pomoc. O celé té situaci bych se vždy poradila s odborníkem. Často se zejména u dětí jedná o hlubší problém a drogy na něj takzvaně nasednou.

 • A co když se podezření potvrdí? Kam se obrátit?

Doporučuji začít spolupracovat s odborníky v adiktologických a psychologických poradenských centrech a ambulancích, lze je vyhledat například na speciální mapě pomoci, nebo se obrátit na národní linku pro odvykání 800 350 000. Pokud se přistoupí k terapii, podstupuje ji obvykle rodina jako celek, její součástí bývá například nastavení nových komunikačních pravidel v rodině, společné trávení volného času a společné aktivity a mnoho dalších věcí. Rodina je pro účinnou terapii skutečně velmi důležitá, bohužel se často stává, že rodiče přivedou dítě takzvaně k opravě, jelikož se porouchalo. Tak to ale není…

Alkohol je brán jako běžná součást života. Jenom když se zamyslíme, panák na přivítanou, na bolest, na rozloučenou, na trávení a tak podobně, ale myslím, že se pomalu také zlepšuje povědomí o jeho negativních účincích a dopadech. U dětí jsme se posunuli z prvního kontaktu s alkoholem z 11 na 13 let… Věřím, že se budeme posouvat dál. U dětí alkohol skutečně nemá co dělat a jeho podání dětem považuji ze strany dospělých za velmi nezodpovědné a navíc je to i v rozporu se zákonem.

 • Když se ještě vrátíme ke kouření a rostoucí oblibě elektronických cigaret, vidíte v tom nějaké nebezpečí?

V první řadě by se tyto produkty dětem a mladistvým do rukou vlastně vůbec dostat neměly. A co se týká nebezpečí, tak ano, vidím. Pokles kouření klasických cigaret u dětí je doprovázen nárůstem užívání elektronických cigaret a zahřívaného tabáku.

I používání elektronických cigaret nese pro své uživatele určitá rizika, vdechované emise nejsou bez rizika. Samozřejmě u klasických cigaret dochází k hoření a spalování a vdechovaný kouř obsahuje jednak dehet a jednak mnoho dalších karcinogenních látek. Z některých studií je ale zřejmé, že náplně elektronických cigaret mohou obsahovat aerosoly s obsahem takových látek, které mohou mít negativní dopad na zdraví.

Je tedy zásadní, aby se elektronické cigarety neprezentovaly mladým lidem s tím, že jde o naprosto bezpečnou náhradu cigaret klasických. Zároveň je nutné podotknout, že pokud – a většinou tomu tak je – obsahuje náplň do elektronických cigaret nikotin, jedná se o užívání vysoce návykové látky.

 • Předpokládám, že nějaká prevence v oblasti závislostí ze strany škol nyní moc nefunguje, učitelé sotva stíhají výuku. Měli by tedy asi nastoupit rodiče…

Programy primární prevence sice fungují, ale v omezené míře. Byť všude upozorňujeme na nutnost zachování preventivních programů, vznikají programy na podporu pedagogů, není to plně funkční. Ono je to asi pochopitelné, protože školy a učitelé řeší zejména stabilizaci výuky, a tak se preventivní činnosti a další důležité aktivity odsouvají v mnoha případech na druhou kolej. Situace mezi dětmi ale není dobrá a neměla by se podceňovat. Jsou ale i školy, kde se k tomu postavili úplně perfektně, funguje podpora dětí, pedagogů ale právě i rodičů. Rodiče skutečně nyní rozhodně hrají ještě důležitější roli než kdykoliv jindy, mají ovšem co dělat, aby sami tuto náročnou dobu ustáli, proto jsem vždy ráda, když slyším, že škola pořádá i setkání pro rodiče.

 • Troufnete si odhadnout, jak moc riziková může být současná situace pro vývoj dětí do budoucna?

Jde o náročnou situaci pro všechny a je pravda, že děti a dospívající může pandemie zasáhnout významně, a to hlavně po psychické stránce. Všichni se snažíme zvládnout toto období tak, jak nejlépe umíme. Důležité je nastavit si nějaký řád, který se dodržuje, a stejně tak to požadovat i u dětí, aby měly oddělený čas, kdy se učí, kdy si hrají, kdy mohou být on-line a tak dále. V případě, kdy vidíme, že dítě není ve své kůži a prožívá něco, s čím si nevíme rady, vyhledejme pomoc. Existuje mnoho organizací a center na podporu dětí, které nabízejí pomoc a které nyní ještě posílily své fungování – ať už začneme třeba v pediatrické ambulanci, u školského, nebo dětského psychologa. Nepodceňme tyto situace, komunikujme s dítětem. Chápu, někdy je těžké ustát celou situaci sám za sebe, ale nezapomínejme na děti.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 19. 4. 2024

Berani, dnes bude ve vzduchu vládnout lehkovážná, téměř bláznivá energie. Vesmír vás vybízí, abyste se vzdali železného sevření seznamu povinností a trochu se pobavili. Představte si všechen tlak, který na sebe vyvíjíte, jako kouli na noze, kterou je třeba uvolnit. Není důvod brát se neustále tak vážně.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.