Astročlánky

Aktualizováno 6. října 2022 10:49

Jiřina Köppelová

Negativní vlastnosti znamení zvěrokruhu aneb Kdo je v zemi zdejší ten nejhloupější?

Každé znamení zvěrokruhu má kladné vlastnosti, každé má však i ty záporné. Které negativní vlastnosti nezdobí jednotlivá znamení? A kdo je v zemi zdejší ten nejhloupější podle horoskopu? Podívejte se.

Beran – jeho hloupost tkví v nedostatku odstupu

Beran často ve svém egoismu bere svou velkorysost jako porozumění, ačkoliv má zásadní sklon k vnucování svých zálib, svých názorů a myšlenek druhým. Netoleruje meditativnější a křehčí charaktery. Tento nedostatek odstupu způsobuje, že se cítí, jako by se ho osobně týkaly všechny události a všichni se zabývali jenom jím. Je vášnivě intuitivní, zmítaný bleskovými emocemi, nepřítel zavedených rutin, takže v lepším případě může hrát stimulující, novátorskou roli. V záporném případě se Beran jeví jako nestálý, prchlivý, vrtošivý jedinec bez tolerance a soudnosti. Jeho hloupost tkví v nedostatku odstupu.

Býk – jeho hloupost spočívá ve stálosti v hlouposti

Býk bývá fatálně připoutaný ke svým zvykům a předsudkům. Stává se, že se uzavře do neplodné svéhlavosti a sebezničujícího maximalismu. Rád se zaplétá do složitých citových záležitostí a neschopností vše přerušit prodlužuje tíživé situace. Je silně závislý na minulosti, protože zůstává dlouho pod nějakým dojmem. Je velmi stálý jak ve svých sympatiích, tak ve své zášti. Je konzervativní, nepřizpůsobivý k náhlým zvratům a nesnášenlivý ke všemu, co nezahrnuje do svého světa. Ve vytrvalém a soustavném úsilí plně dokáže, co dovede. V případě neúspěchu se uchyluje ke stálému omílání starých pravd až do omrzení, do nevyléčitelné melancholické pasivity. Jeho hloupost tedy paradoxně tkví ve velké věrnosti a stálosti ve všem, tedy i v případné hlouposti.

Blíženci – jejich hloupost je ukrytá v povrchnosti

Blíženci jsou prostě dva, dělí se na dva typy temperamentů. V prvním případě je to emocionální všetečka, rozmarný, fantaskní, s výraznou zálibou ve všem neobvyklém. Jeho upřímnost je úplná, ale každou chvíli se bohužel týká něčeho jiného. Tento Blíženec se často cítí nepochopený, skrývá pod svou drzou tváří úzkost a tíseň. Druhý typ Blíženců je studenější, intelektuálnější. Je obratný, skeptický, oportunistický, mistr dvojí hry, schopný neobyčejné obojakosti. Obvykle se oba typy zajímají o všechno, ale k ničemu se nepoutají. Čím širší je pole jejich zájmu, tím jsou povrchnější, a přesně v tom se skrývá největší hloupost Blíženců.

Rak – jeho hloupost se skrývá v unikání do dětského světa

V zásadě existují dva velmi odlišné typy Raků. Usedlý Rak, lpící na pohodlí, domácí pecivál a konformista plný předsudků a staromilských ideálů. Druhý Rak je tulák, psychický zbloudilec unášený proudem. Žije ve vnitřním víru snění a iluzí. V hloubi své bytosti vláčí nostalgii po dětství jako po ztracené lásce, domově, vlasti. Protože se Rak neustále pohybuje mezi snem a skutečností, může se zdát netečný a laxní. Jeho velkým problémem je malá schopnost adaptace. Pociťuje-li skutečnost jako příliš tvrdou, je tu riziko, že propadne odevzdanosti a bázlivosti hraničící s dětinskostí. Může být odtržen od života, sám se uzavřít do svých snů a nezajímat se o vnější svět. Jeho největší hloupostí je únik před pro něj nepřijatelnou realitou do dětských až infantilních projevů.

Lev – jeho hloupost je v pýše

Lev si jen s obtížemi v životě připouští náhodné překážky nebo přirozené nehody: jeho hlubokým posláním je bojovat proti osudu a povzbuzovat ty skeptičtější a ustrašenější. V nejzápornějších případech tato přebujelost vlastního JÁ může degenerovat v kult osobnosti. Lev potřebuje být na výši, snaží se získat obdiv druhých, ale jen proto, aby byl hoden svého vlastního obdivu. Hledání ideálního JÁ je prostředek ke kompenzaci nedostatku sebedůvěry, který skrývá jako pro něj nepřiznatelnou vadu. Jeho největší hloupost je ukrytá v pýše, ve které se neumí srovnat se svými chybami a nedostatky.

Panna – její hloupost je skrytá v detailu

I mírná Panna umí vyvolat vzpouru, dokáže být agresivní, plná ničivých vznětů, dost podobným výbuchům Štíra. Z moudré Panny se stává bláznivá Panna, plná provokujícího rebelantství, úmyslně pěstující nezávislost a vzdor. Je to projev skryté úzkosti, která obvykle Pannu nutí zadržovat, kontrolovat, cenzurovat, ale někdy vzbuzuje i prudké a nevysvětlitelné zvraty v jejím chování. Panna většinou osciluje mezi oběma tendencemi: jednou rukou ukládá, druhou rozhazuje. Obyčejně však směřuje k přehnaně úzkostlivému, puntičkářskému, opatrnému chování, k hospodárnosti, až skrblictví s potřebou pořádku a míry ve všem. Její hloupost se skrývá v zaměření na detail, pro který „nevidí les“.

Váhy – jejich hloupost se skrývá v touze se zalíbit

Nerozhodnost, nejistota, postup a ústup, jeden krok dopředu, druhý dozadu. Jejich soukromý životní cíl je všestranně se zalíbit. Proto se jim velmi těžko říká ne. V pozadí je úzkost, že by někoho mohly zklamat. Pod vnějším klidem a vyrovnaností skrývají obsedantní obavu, že všichni budou proti nim, že budou zavržené. Ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout, všude nacházet prostor pro dialog a dohodu, za každou cenu se vyhnout konfrontacím a roztržkám. Jak je ale známo, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, tak i tato přílišná laskavost a mírnost často vedou k opaku, vyvolávají spory, hloubí příkopy a započínají války. Hloupost všech Vah je skrytá v jejich velké touze se všemi vyjít a všem se zalíbit.

Štír – jeho hloupost je ve filozofii buď, anebo

Štír nesnáší žádný sociální tlak, žádnou brzdu, žádný zásah vnější vůle. Pociťuje je jako atentát proti svému nejintimnějšímu bytí. Připouští jen svůj vlastní zákon, nesnáší žádnou autoritu, ledaže by si ji sám vybral. Úzkostný, přecitlivělý, často prožívá období tísně. Jeho silná potřeba měnit věci, ho vede k destruktivnímu chování. Štír se prosazuje jen v odlišnosti, a tento pud snadno přerůstá v agresivitu nebo v krajnosti. Jeho úzkostná jistota, že je jiný, mu dává bolestný pocit výlučnosti. Je citlivý na bezvýchodné situace, proto snadno podléhá dojmu, že chodí v bludném kruhu, že nic nejde, nic se stejně nezmění a uzavírá se v chování poznamenaném pocity viny, trestu a sebepotrestání. Jeho hloupost se ukrývá v tendenci vnímat svět černobíle a řídit se výhradně zásadou buď, anebo.

Střelec – jeho hloupost je skryta v „božské“ nabubřelosti

Existují dva typy Střelců inspirované týmž hlubokým motivem expanze: typ buřiče a typ konformisty. V prvním případě potřeba expanze znamená zničení každé překážky či omezení. Jeho touha po svobodě nemůže připustit, aby mu realita vnucovala nějaké meze nebo hranice. Tentýž sklon k expanzi je vlastní i Střelci konformistického typu, jehož bytost se rozpíná a nadouvá v zanícení pro věc a v superlativech. Je nakloněn nejslavnostnějším formám hierarchie a poct, má rád pohodlí a uznání, žoviálně a demonstrativně září, upjatý na měšťácké hodnoty okázalosti a reprezentace. Oba typy Střelce se mohou vyskytovat v jedné osobě: veřejný činitel, vyšší úředník, hodnostář lpící na protokolu a zároveň divoce žárlivý na svou nezávislost; nebo naopak vzpurný anarchista, vzdorující každému příkazu, ale fascinovaný zavedenými autoritami. Jeho hloupost se skrývá v nabubřelosti a přehánění.

Kozoroh – jeho hloupost je izolace od druhých

Kozoroh je málo přizpůsobivý, obklopuje se nezrušitelnými schématy a strukturami. Je strohý, přesný, plachý. Jeho ctnosti, přísnost a bezúhonnost, mu však nezískávají spontánní sympatie u druhých lidí. Spíše ho uzavírají do povýšenecké a mrzoutské izolace. Chladná, uvážlivá vůle mu zajišťuje pozoruhodnou kontrolu ve zdolávání překážek. Za zdánlivým klidem, příkrým chováním se může ale skrývat ostrá a bolestná citlivost člověka, který nedovede vyjadřovat emoce a city. Vlivem rozhodnosti a houževnatosti má Kozoroh obrovskou potřebu moci. A protože se nikdy nedokáže zcela plně přiřadit k druhým, ke společnosti, ke světu, musí je za každou cenu opanovat a ovládnout. Jeho největší hloupostí je strach z druhých, kvůli kterému se často od nich izoluje a stává se samotářským mrzoutem.

Vodnář – jeho hloupost je hloupostí všech nepřizpůsobivých bláznů

Originalita a výstřednost vedou Vodnáře k nepřizpůsobivosti. S chutí sobě vlastní podupává všechny normy, hází konvence a rutinu na smetiště dějin. Jeho frenetický smysl pro vše nové ho nutí rozmetávat hranice všeho v neustálém víru revolučních koncepcí a futuristických vizí. Když mu život nedovolí projevit svoji jedinečnost, uskutečnit své ideály, utíká do jakési rezignace, bolestného podřízení – v lepším případě doplněné sarkastickým humorem. Je to věčný utopista, který ve svých nereálných snech může ztratit i sám sebe. Jeho největší hloupostí je povznesenost nad prozaickou skutečností a každodenními starostmi. Žije ve své realitě, která se skutečným světem nemusí mít nic společného.

Ryby – jejich hloupost spočívá v úniku z reálného světa

Obojaký charakter Ryby předurčuje k fabulaci, chimérám i lžím. Při bezprostředním nebezpečí hledají obvykle útočiště ve světě přeludů a vnitřních vidin. Po celý život touží být nepostradatelnými. Mají výjimečnou schopnost intuice a představivosti, kterou dokážou přetavit do tvůrčí činnosti, pakliže však nezabloudí v sebeobětování a v mučivém masochismu. U některých Ryb vyvolává strach z iracionálních tendencí zcela opačné chování, posedlost logickou přesností a prudké odmítání každého romantického vznětu, z čehož plyne pocit osamělosti a vyloučení. Charakteristická poddajnost Ryb vytváří i výjimečný oportunismus a někdy z nich dělá i velmi nebezpečné dravce. Jejich největší hloupostí je podléhání vlastním chimérám o sobě i světu kolem.

Kdo je tedy v zemi zdejší ten nejhloupější? Na to si musí odpovědět každý z nás sám, ale neměli bychom zapomínat zamést si před vlastním prahem.

Mohlo by vás také zajímat:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 4. 2024

Ačkoli se můžete pyšnit svou trpělivostí, Berani, tato vlastnost by vám dnes mohla být na obtíž. Je možné, že už jste se ohnuli, jak jen to šlo, a dosáhli jste bodu zlomu. Poslední kapka se chystá přiložit velbloudovi na hrb. Dejte průchod explozi emocí, kterou si události žádají. Nemá smysl se dnes snažit zachovat svaté chování.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.